NBW Themes Through the Years

UPDATED as of 19 April 2008

Since not all are given a copy of the NBW Souvenir Program, we reckoned to post here all the past themes used in previous National Book Week celebration so that today’s and future generation of readers could learn a thing or two from this nuggets of wisdom.

To paraphrase last year theme and our motives for doing, “Librarian Literacy : Initiative Begins With Us”.

2008
2007 Family Literacy : Reading Begins With Us

(click image for larger view of the souvenir program cover)

2006
Bata … Bata … Halina’t Magbasa


(click image to view the poster)(click image for larger view of the souvenir program cover)

2005 Kultura ng Pagbabasa’y Palaganapin, Aklat at Aklatan Ating Pagyamanin

2004 Liwanag ng Karununga’y Ating Paningasin, Makabagong Aklata’y Isulong Natin (Let Knowledge Shine Fully, Make Modern Libraries a Reality

2003 Aklat at Aklatan : Kaagapay sa Aktibong Karunungan Tungo sa Pambansang Kaunlaran

2002 ICT Pang-aklatan : Kabalikat sa Pandaigdigang Kahusayan

2001 Book + Knowledge = Brighter Future

2000 Books and Libraries in the New Millennium (Aklat, Aklatan at laybraryan sa Bagong Milenyo)

1999 Books and Libraries : Global Preparedness Through Reading

1998 Ang Aklat sa Ika-100 Taong Kalayaan

1997 Books Are Us : the Key to People Empowerment and Nation Building

1996 Promoting the Total Development of the Filipino Youth Through Books *

1995 National Progress Through Books and Libraries

1994 Tomorrow’s Library in Today’s World

1993 Lakas at Sigla ng Mamamayan, Dulot ng Aklatan

1992 Aklat : Pambukas sa Makabayang Sining at Kultura

1991 Aklat : Kabalikat sa karunungan at Kaunlaran

1990 Magbasa para sa Kagalingan at Lakas ng Bansa

1989 Aklat : Susi ng kasarinlan

1988 Aklat : Susi ng Nasyonalismo

1987 Aklat ay Gabay Tungo sa Tagumpay

1986 Aklatan : Kadluan ng Karunugan at Kalinangan

1985 Sa Kabataang Palabasa Bansa’y Umaasa

1984 Umuunlad sa Sariling Sikap sa Pagbabasa ng
Akmang Aklat

1983 Pagtangkilik sa Aklat, Tungkulin ng Lahat

1982 Pagbabasa’y Ugaliin
Sa Pagtanda’y Ito’y Dadalhin

1981 May Kapansanan Man o Wala,
Sa Pagbabasa Magiging Dalubhasa

1980 Mag-anak na Palabasa, Umuunlad, Lumiligaya

1979 Babasahing Pambata : Binhi ng Kaunlaran
(Children’s Books : Seeds of Progress)

1978 Basahin ang Sariling Atin : Diwang Pilipino ang Palaganapin (Read Filipino and Promote the National Spirit

1977 Bumasa at Maglingkod (Read and Serve)

1976 Aklat at Aklatan : Yaman ng Bayan

1975 Nation Building Through Reading

1974 Aklat at Ikaw

1973
1972 Social Consciousness Through Reading

1971 Join the Read Movement : Read to Lead

1970 Nov 22-26 Nasa Aklat ang Lakas

1969 Nov 22-26 Bumasa Upang Umunlad

1968 Read to Learn to Read

1967 Read for a Better Philippines

1966 Tayo’y Magbasa

1965 Reading for National Understanding

1964 Reading for National Progress

1957 A Good Book for Every Reader

1956 Reading for World Understanding

1954 Read and Be Free

1953 Good Books for Better Living

1951 Peace Through Books

1939 Reading for Knowledge and for Pleasure

1934 Jun 18-24
Source:
Read Good Books

73rd National Book Week Souvenir Program

NBW is celebrated yearly from November 24-30 unless otherwise indicated.

Starting Nov 29, 2008, as part of the NBW celebration will be the Librarian’s Day.One response to “NBW Themes Through the Years

  1. Hi, this is a very nice output. I hope it will be completed.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s